סמל המרכז הקהילתי

טל: 04-6753001/2
ayelet.ak@akko.matnasim.co.il
פקס: 04-9918101

תקנון ונהלים

תקנון וכתב התחייבות למשתתף בחוג/קורס בשנת הפעילות תשע"ו

נהלי רישום:

1. טופס זה מהווה חוזה בין הצדדים לכל דבר ועניין ואישור לביטוח המשתתף.

2. בעת ההרשמה יש למלא טופס "דף פרטים אישיים למשתתף".

3. במועד ההרשמה יש להסדיר את עניין התשלום עד תום תקופת החוג/ הקורס / סדנא / מנוי.

4. המשתתף יחוייב בתשלום חודשי גם אם השתתפותו הייתה חלקית (בכפוף לנוהל החזר כספים להלן).

הסדרי התשלום:

1. התשלום לחוג הינו לשנת פעילות מראש.

2. התשלום יבוצע במזומן/ בכרטיסי אשראי/ הוראת קבע והמחאות אישיות לא מוסבות.

3. המתנ"ס רשאי להפסיק פעילות בחוג במקרה של אי פרעון אחד התשלומים החודשיים ולדרוש את פרעון מלוא שכר הלימוד ובלבד שיודיע על כך בכתב שבוע לפני הפסקת הפעילות.

נוהל החזר כספי:

1. משתתף אשר מפסיק פעילותו במתנ"ס בגין מחלה, יקבל החזר כספי כאשר ימולאו התנאים הבאים:

- הודיע למתנ"ס על מחלתו עד שבוע לאחר תחילת המחלה.

- הציג אישור רפואי ומכתב בקשה להחזר מיד עם סיום המחלה בתנאי שהמחלה נמשכה חודש ומעלה.

2. משתתף אשר מבקש להפסיק השתתפותו בפעילות מסיבה שאינה רפואית יקבל החזר בתנאים הבאים:

- הגיש בקשה בכתב המציינת את סיבת העזיבה.

- ביטול ההשתתפות בחוג תחוייב בתשלום עבור החודש בו התקבלה הודעת הביטול.

- הנהלת המתנ"ס שומרת לעצמה את הזכות לבדוק כל מקרה לגופו.

- לא יהיו החזרים לאחר חופשת פסח פרט לאישורי מחלה.

- על ביטול השתתפות יגבה המתנ"ס 50 ₪ עבור דמי הטיפול בהחזר.

3. העדרות מדריך מחייבת את המתנ"ס בהחזר שיעור או מילוי מקום.

4. מחיר החוג נקבע לאחר שקלול ימי חג וחופשות מתוכננות.

שנה טובה ופוריה! 

  • החברה למתנסים
  • עיריית עכו
  • ניוזלטר החודש
    מתנסנט | חוגים