סמל המרכז הקהילתי

טל: 04-6753001/2
ayelet@akko.matnasim.co.il
פקס: 04-9918101

תקנון ונהלים

נהלי רישום:

 1. בעת ההרשמה יש למלא טופס "דף פרטים אישיים למשתתף".
 2. טופס זה מהווה חוזה בין הצדדים לכל דבר ועניין ואישור לביטוח המשתתף.
 3. במועד ההרשמה יש להסדיר את עניין התשלום עד תום תקופה חוג/ קורס/ סדנה/ מנוי.
 4. המשתתף יחויב בתשלום חודשי גם אם השתתפותו הייתה חלקית (בכפוף לנוהל החזר כספים להלן).
 5. הסדרי התשלום :
 1. התשלום לחוג הינו לשנת פעילות מראש.
 2. התשלום יבוצע במזומן/ בכרטיסי אשראי / המחאות אישיות לא מוסבות.
 3. המתנ"ס רשאי להפסיק פעילות בחוג במקרה של אי פירעון אחד התשלומים החודשיים ולדרוש את פירעון מלוא שכר הלימוד ובלבד שיודיע על כך בכתב שבוע לפני הפסקת הפעילות.

נוהל החזר כספי:

 1. משתתף אשר מפסיק פעילותו במתנ"ס בגין מחלה, יקבל החזר כספי כאשר ימולאו התנאים הבאים:
 • הודיע למתנ"ס על מחלתו עד שבוע לאחר תחילת המחלה.
 • הציג אישור רפואי ומכתב בקשה להחזר מיד עם סיום המחלה בתנאי שהמחלה נמשכה חודש ומעלה.

 

 1. משתתף אשר מבקש להפסיק השתתפותו בפעילות מסיבה שאינה רפואית יקבל החזר בתנאים הבאים וכל בקשה תישקל לגופה:
 • הגיש בקשה בכתב המציינת את סיבת העזיבה.
 • ביטול ההשתתפות בחוג תחויב בתשלום עבור החודש בו התקבלה הודעת הביטול.
 • הנהלת המתנ"ס שומרת לעצמה את הזכות לבדוק כל מקרה לגופו.
 • לא יהיו החזרים לאחר חופשת פסח פרט לאישורי מחלה .
 • על ביטול השתתפות יגבה המתנ"ס בהחזר שיעור או מילוי מקום.
 • מחיר החוג נקבע לאחר שקלול ימי חג וחופשות מתוכננות .

 

בברכת שנה טובה ופורייה !

 • החברה למתנסים
 • עיריית עכו
 • הצהרת נגישות
 • ניוזלטר החודש
  מתנסנט | חוגים