ניווט באתר > מתנ"ס עכו > דף הבית >

קיצורי דרך בחברה למרכזים קהילתיים בעכו

חדשות ועדכונים בעיר

פרטי המתאמן/ת
קטין מתחת לגיל 18 מחוייב בחתימת הורה בהמשך הטופס
חלק א': שאלון רפואי
אנא קרא/י את השאלון להלן בצורה יסודית וענה על כל שאלה בכנות באמצעות סימון במשבצת המתאימה.
האם הרופא שלך אמר לך שאת/ה סובל ממחלת לב?
האם את/ה חש/ה כאבים בחזה:
בזמן מנוחה?
במהלך פעילויות שגרה ביום יום?
בזמן שאת/ה מבצע/ת פעילות גופנית?
האם במהלך השנה החולפת איבדת שיווי משקל עקב סחרחורת?
סמן/י "לא" אם הסחרחורת נבעה מנשימת יתר (כולל במהלך פעילות גופנית נמרצת)
האם במהלך השנה החולפת איבדת את הכרתך?
האם הרופא אבחן שאת/ה סובל/ת ממחלת האסטמה ולכן בשלושת החודשים האחרונים נזקקת לטיפול תרופתי?
האם הרופא אבחן שאת/ה סובל/ת ממחלת האסטמה ולכן בשלושת החודשים האחרונים סבלת מקוצר נשימה או צפצופים?
האם אחד מבני משפחתך מדרגת קרבה ראשונה נפטר ממחלת לב?
האם אחד מבני משפחתך מדרגת קרבה ראשונה נפטר ממחלת לב?
האם אחד מבני משפחתך מדרגת קרבה ראשונה נפטר ממוות פתאומי בגיל מוקדם?
לפני גיל 55 אם מדובר בגבר ולפני 65 אם זו אישה
האם הרופא שלך אמר לך ב- 5 השנים האחרונות לבצע פעילות גופנית רק תחת השגחה רפואית?
האם הנך סובל/ת ממחלה קבועה (כרונית), שאינה נזכרת בשאלות לעיל ועשויה למנוע או להגביל אותך מביצוע פעילות גופנית?
האם בהריון?
חלק ב': הנחיות אם סימנת כן באחת מהשאלות שבחלק א' לטופס זה לצורך קבלתך לאימון עלייך להמציא גם תעודה רפואית מרופא לפיה הרופא מאשר כי אין סיכון לבריאותך באימון. הגורם המאמן יקבל מתאמן שהמציא תעודה רפואית שלא עברו 3 חודשים ממועד הנפקתה. את המסמך לשלוח למייל sharon@akko.matnasim.co.il בצירוף שם ומספר זהות
בכל מקרה של שינוי במצבך הרפואי, יש להתייעץ עם רופא לגבי המשך פעילות.
חלק ג': הצהרה אני, החתום מטה, מצהיר כי קראתי והבנתי את כל השאלון הרפואי שבחלק א' לטופס זה ומילאתי אותו בעצמי; אני מצהיר כי מסרתי ידיעות מלאות ונכונות אודות מצבי הרפואי בעבר ובהווה לפי השאלות שנשאלתי בשאלון האמור. ידוע לי כי לאחר שנתיים מיום חתימתי על הצהרת בריאות זו, אדרש להמציא הצהרת בריאות חדשה.
חתמו כאן
הסכמה בכתב של אחד מהורי הקטין
מתאמן/ת שלא מלאו לו/ה 18 שנה יצרף להצהרת הבריאות או לאישור הרפואי, לפי העניין, את ההסכמה הבאה, חתומה בידי אחד מהוריו. אני מסכים/ה כי , מספר זהות: י/תתאמן במקום האימון
נא למלא שם ושם משפחה
יתאמן בכל סוגי האימון
חתמו כאן
אם המבקש/ת מעל גיל 18 נא לחתום כאן

התקנון

תקנון מועדון הכושר
• הוראות תקנון זה מיועדות להבטיח את הפעילות התקינה של חדר הכושר.
• שמירה על הוראות התקנון היא לטובתך חדר הכושר הוא שלך ובשבילך.
להלן התקנון:
1. על כל מנוי חלה חובת קריאת והבנת התקנון והתחייבות ע"י סימון הלחצן "אני מאשר שקראתי את התקנון" במסך ההרשמה, לשמירה על התקנון.
2. הכניסה לחדר כושר היא למנויים בלבד.
3. המועמד מתחייב למלא את הצהרת הבריאות כפי שנדרש ע"פ חוק אחת לשנה.
במקרה והתשובה על אחת או יותר מהשאלות שבחלק א' להצהרה זו היא חיובית, אז לצורך קבלה למועמד לחדר הכושר עליו להמציא תעודה רפואית מרופא ולפיה הרופא מאשר את
הפעילות הגופנית בחדר הכושר.
4. הארכת תוקף מנוי מותנית בעמידת המנוי בכל הדרישות, ההוראות, הכללים והתקנות, כפי שיחולו מעת לעת וכן בתשלום דמי מנוי לכל אחת מתקופות המנוי הנוספות.
5. המנוי הינו אישי ואינו ניתן להעברה בכל דרך וצורה שהיא.
6. על המנוי/ה חובת עריכת ביטוח מגיל 18 ומעלה ,הביטוח תקף למשך שנה מיום הרישום.
7. האימון בחדר הכושר יתאפשר אך ורק בלבוש ספורטיבי מלא, בנעלי ספורט ,מגבת.
8. אין להכניס דברי מאכל . דברי שתיה מותרים אך ורק אלו הניתנים לסגירה.
9. חל איסור מוחלט על עישון במועדון הכושר.
10. אין להכניס לשטח חדר הכושר אופניים מכל סוג שהוא .
11. יש להישמע להוראות הצוות ולכללי השימוש במתקנים השונים ובשום מקרה לא להפעיל ציוד כלשהוא ללא הדרכה מוקדמת.
12. השימוש במתקני חדר הכושר וכל פעילות אחרת בהם, הינה על אחריותו הבלעדית של בעל המנוי.
13. חדר הכושר לא יהיה אחראי לכל נזק ו/או גניבת רכוש המנוי שייגרם מכל סיבה שהיא בשטח חדר הכושר (כולל חפצים בתאי האחסון).
14. חדר הכושר שומר לעצמו את הזכות לבטל לאלתר את המנוי של מי שהפר או שאינו מקיים הוראות, כללים ותקנות חדר הכושר הנ"ל ו/או המפריע בדרך כלשהי לפעילות התקינה והשוטפת בחדר הכושר ו/או הגורם נזק במזיד לרכוש המועדון.
15. בעלי המנוי שהינם עובדי המכון או אחד מגופי הסמך שלו אינם מורשים להתאמן בחדר הכושר במהלך שעות העבודה שלהם.
16. המנוי מאשר בזאת לקבל מחדר הכושר לרבות, אך לא רק, מסרונים ומיילים מעת לעת לצורך עדכון בנושאים הנוגעים להפעלת חדר הכושר.
17. הקפאת מנוי היא מ-7 ימים ומעלה.
17 .א הקפאת מנוי תהיה תקפה עד חצי שנה מתאריך הרישום. בתום חצי שנה הקפאת
המנוי לחדר כושר תכנס לתוקפה מיום סיום ההקפאה ותסתיים ההתקשרות בין המנוי לחברה למרכזים קהילתיים בעכו.
18. הכניסה לחדר הכושר למנויים מותנית בהצגת תעודת מתחסן בכפוף להנחיות התו הירוק.
19. בכדי להתאמן בחדר כושר נקי על כל מתאמן בסיום האימון לנקות את המכשירים עליהם התאמן עם מגבונים המסופקים על ידי חדר הכושר.
20. אימון בחדר הכושר הינו מגיל 14 ומעלה ומחויב באישור הורים בכתב.
21. על פי סעיף 10 לחוק הספורט לא חלה חובת עריכת ביטוח למתאמנים בחדר כושר שהינם
תלמידים.
20.א מתאמן/ת הינו/ה תלמיד/ה בשנה"ל תשפ"א בביה"ס על יסודי בישראל בכיתה י"א או
מתחתיה.
20.ב מתאמן/ת הינו/ה תלמיד/ה בשנה"ל תשפ"א בביה"ס על יסודי בישראל בכיתה י"א עת מלאו
לו/ה 18 שנה או קודם לכן, והינו/ה לומד/ת בשנה"ל תשפ"א בכיתה י"ב בביה"ס על יסודי
בישראל.
20.ג ידוע לי כי ע"ס הצהרתי זו המתנ"ס אינו רוכש ביטוח תאונות אישיות לתלמיד/ה.
הנני המתאמן/ת מצהיר כי הנני תלמיד/ה בביה"ס על יסודי בישראל בשנה"ל תשפ"א.