ניווט באתר > מתנ"ס עכו > דף הבית >

קיצורי דרך בחברה למרכזים קהילתיים בעכו

חדשות ועדכונים בעיר

תקנון וכתב התחייבות למשתתף/ת בחוג / קורס / סדנא בשנת הפעילות תשפ"ב

נהלי רישום:
הנוהל כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומחייב את כלל המשתתפים
1. בעת ההרשמה יש למלא טופס "דף פרטים אישיים למשתתף".
2. טופס זה מהווה חוזה בין הצדדים לכל דבר ועניין ואישור לביטוח המשתתף.
3. במועד ההרשמה יש להסדיר את עניין התשלום עד תום תקופה חוג/ קורס/ סדנא/ מנוי.
4. המשתתף יחויב בתשלום חודשי גם אם השתתפותו הייתה חלקית (בכפוף לנוהל החזר כספים להלן).


5. הסדרי התשלום :
1. התשלום לחוג הוא עבור שנת פעילות הכוללת 35-37 שבועות – ויתבצע מראש.
2. התשלום יבוצע במזומן/ בכרטיסי אשראי / המחאות אישיות לא מוסבות.
3. המרכז הקהילתי רשאי להפסיק פעילות בחוג במקרה של אי פירעון אחד התשלומים החודשיים
ולדרוש את פירעון מלוא שכר הלימוד ובלבד שיודיע על כך בכתב שבוע לפני הפסקת הפעילות.


נוהל החזר כספי:
1. משתתף אשר מפסיק פעילותו במרכז הקהילתי בגין מחלה, יקבל החזר כספי כאשר ימולאו התנאים הבאים:
- הודיע במזכירות המרכז הקהילתי על מחלתו עד שבוע לאחר תחילת המחלה.
- הציג אישור רפואי ומכתב בקשה להחזר מיד עם סיום המחלה בתנאי שהמחלה נמשכה חודש ומעלה.

2. משתתף אשר מבקש להפסיק השתתפותו בפעילות מסיבה שאינה רפואית יקבל החזר בתנאים הבאים וכל בקשה תישקל לגופה:
- הגיש בקשה בכתב המציינת את סיבת העזיבה.
- ביטול ההשתתפות בחוג תחויב בתשלום עבור החודש בו התקבלה הודעת הביטול.
- הנהלת המרכז קהילתי שומרת לעצמה את הזכות לבדוק כל מקרה לגופו.
- לא יהיו החזרים לאחר חופשת פסח פרט לאישורי מחלה .
- בגין ביטול השתתפות יגבה המרכז קהילתי בהחזר שיעור או מילוי מקום.
מחירי החוגים נקבע לאחר שקלול ימי חג וחופשות מתוכננות של בתי הספר והם לשנה שלמה.

שנת פעילות מוצלחת