המשרה:

את החומרים יש לשלוח למייל לא יאוחר מתאריך ה-.